Besloten vennootschap

De besloten vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.

Als rechtspersoon heeft de B.V. eigen rechten en plichten.

Zij neemt zelf deel aan het maatschappelijk verkeer en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van haar handelen en nalaten.

Waarom een B.V.?

 • De vennootschap is zelf aansprakelijk voor haar schulden. Het bestuur is daar in beginsel niet aansprakelijk voor. (Bij faillissement van de vennootschap kan het gebeuren dat U als aandeelhouder met waardeloze aandelen blijft zitten doordat het gehele vermogen van de B.V. naar de schuldeisers kan gaan).
 • Het verschil in belasting tarief. Over de winst betaalt de B.V. vennootschapsbelasting. Over een belastbaar bedrag tot E. 200.000,– wordt 20% betaald, daarboven 25,5%. U kunt uw BV als spaarpot gebruiken.
 • U kunt in eigen beheer een pensioen opbouwen.
 • De continuïteit van de onderneming.

Het bestaan van de vennootschap is niet afhankelijk van het leven van de bestuurders of aandeelhouders.

Bij overlijden van de directeur-enig aandeelhouder kunnen zijn erfgenamen een nieuwe directeur benoemen of hun aandelen verkopen.

Oprichting

De oprichting geschiedt altijd bij notariële akte.

Het kan handig zijn om vóór de oprichting een onderzoek naar de door u gewenste handelsnaam te laten doen.

Indien na de oprichting zou blijken, dat die naam al door een ander gevoerd wordt, kan dat verwarring veroorzaken en zou u genoodzaakt kunnen zijn alsnog een andere handelsnaam te kiezen, wat weer met veel kosten gepaard gaat.

De akte van oprichting bevat de statuten van de vennootschap. Daarin worden onder meer vermeld:

 • Naam, doel en zetel van de vennootschap;
 • Het maatschappelijk kapitaal en het aantal (en eventueel de soort) aandelen waarin dat is verdeeld, met de nominale waarde van de betreffende aandelen;
 • Een blokkeringsregeling.

De akte van oprichting vermeldt verder onder meer:

 • Het geplaatste en het gestorte kapitaal;
 • Voor hoeveel aandelen iedere oprichter deelneemt in het kapitaal der vennootschap en op welke wijze de geplaatste aandelen worden volgestort;
 • De bevoegdheden van de bestuurders, de (eventuele) commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders;
 • De wijze waarop de benoeming van de bestuurders is geregeld.

Na de oprichting dient de vennootschap te worden ingeschreven in het Handelsregister; indien alle aandelen in één hand zijn (of tot één huwelijksgoederengemeenschap behoren) wordt dat in het Handelsregister vermeld.

De vennootschap is verplicht ieder jaar de jaarstukken op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel; kleine ondernemingen kunnen volstaan met het deponeren van een verkorte balans met beperkte toelichting.

Kapitaal

Te onderscheiden zijn:

 1. Het maatschappelijk kapitaal. Dit is het bedrag waarvoor blijkens de statuten maximaal aandelen kunnen worden uitgegeven.
 2. Het geplaatste kapitaal. Dit is het gedeelte van het (maatschappelijk) aandelenkapitaal waarvoor door de vennootschap aan de aandeelhouders aandelen zijn uitgegeven, met andere woorden: ieders deelname in het kapitaal.
 3. Het gestorte kapitaal. Dit is het kapitaal dat – ter betaling van de geplaatste aandelen – door de aandeelhouders in de vennootschap wordt ingebracht.

Het maatschappelijk, het geplaatste en het gestorte kapitaal van een besloten vennootschap moeten bij de oprichting tenminste E. 18.000,– zijn.

De oprichters kunnen de bij hen geplaatste aandelen volstorten:

 • In contanten; In dit geval dient door de bank een verklaring te worden afgegeven, waaruit blijkt dat het geld ter beschikking van de vennootschap is gesteld;
 • In natura; Er moet een accountantsverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat de waarde van de ingebrachte goederen minimaal gelijk is aan het bedrag dat moet worden volgestort.

Wie een bestaande onderneming in de besloten vennootschap inbrengt doet er verstandig aan vooraf zijn fiscaal adviseur te raadplegen.

Inbreng kan, fiscaal gezien, op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Geruisloze inbreng: terzake van de beëindiging (staking) van uw in te brengen  onderneming wordt géén Inkomstenbelasting afgerekend; de belastingclaim wordt doorgeschoven;
 • U rekent wel af met de fiscus. De B.V. gaat dus niet verder op uw oude boekwaarden.

Ook is het voor u als inbrenger van een  onderneming wellicht mogelijk een stamrecht te bedingen.

Raadpleeg een fiscalist!

Aandelen en de overdracht daarvan

De meeste B.V.’s kennen alleen gewone aandelen.

U kunt in de statuten desgewenst laten opnemen dat er prioriteitsaandelen zullen zijn. Aan deze aandelen zijn bepaalde zeggenschapsrechten verbonden.

(Ook kan voor preferente aandelen gekozen worden: deze geven doorgaans als winstuitkering recht op een bepaald percentage van het op die aandelen gestorte bedrag.)

De aandelen in een besloten vennootschap luiden altijd op naam; aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

In het aandeelhoudersregister dat ten kantore van de vennootschap aanwezig is, wordt bijgehouden wie de aandeelhouders zijn, het aantal en de soort van de aandelen die zij bezitten, en in hoeverre deze aandelen zijn volgestort.

De aandelen zijn niet vrijelijk overdraagbaar.

De statuten bevatten een verplichte blokkeringsregeling. Er zijn twee mogelijkheden:

Een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling.

De aanbiedingsregeling

De statuten bepalen dat de aandelen bij voorgenomen verkoop eerst aan de mede-aandeelhouders (soms ook aan andere door een orgaan der vennootschap aangewezen gegadigden) te koop moeten worden aangeboden. Hebben deze geen belangstelling, dan is men vrij de aandelen aan anderen over te dragen.

De goedkeuringsregeling

U wilt uw aandelen verkopen en hebt iemand gevonden die ze van u wil overnemen.

Een orgaan van de vennootschap dat daartoe bij de statuten is aangewezen – vaak de Algemene Vergadering van Aandeelhouders -  moet hiertoe goedkeuring verlenen.

Wordt de goedkeuring geweigerd dan moet het betreffende orgaan wel een gegadigde voorstellen die tot de koop bereid is. Gebeurt dat niet dan bent u vrij de aandelen over te dragen aan de door u gevonden koper.

Vrije kring

Er is een kring van personen aan wie de aandelen wel vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Volgens de wet zijn dit:

 • De echtgenoot of geregistreerde partner van de aandeelhouder;
 • Zijn afstammelingen;
 • Zijn broers en zusters;
 • (Een) mede-aandeelhouder(s);
 • De vennootschap zelf.

De statuten kunnen de vrije kring uitbreiden, beperken of geheel uitsluiten.

Indien uw aandelen door vererving in handen komen van personen die niet tot de vrije kring behoren, dan kunnen uw erfgenamen ingevolge een in de statuten opgenomen regeling verplicht zijn de aandelen ter overname aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

De overdracht van aandelen geschiedt bij notariële akte.

De organen der vennootschap

1. Het bestuur

De bestuurders (directeuren) zijn in dienst der vennootschap.

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding; het bestuurt de vennootschap en vertegenwoordigt haar tegenover derden.

De wet bepaalt, dat de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen voorts toekomt aan iedere bestuurder afzonderlijk, doch in de statuten kan hiervan worden afgeweken.

 

Het bestuur is in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden der vennootschap.

In sommige gevallen kunt u als bestuurder echter wel aansprakelijk gesteld worden.

Indien bijvoorbeeld de vennootschap een lening bij de bank afsluit, eist de bank veelal dat de bestuurder (directeur) zich als hoofdelijk medeschuldenaar van de lening verbindt.

Blijft de vennootschap in gebreke met betalen, dan zal de bank bij de bestuurder in privé aankloppen.

Ingeval van onbehoorlijk bestuur waardoor de vennootschap schade lijdt, kan de vennootschap (algemene vergadering) het bestuur aansprakelijk stellen.

Ook derden die door onbehoorlijk bestuur gedupeerd worden, kunnen dat doen.

Als het bestuur ziet aankomen, dat de vennootschap niet in staat zal zijn belasting en premies af te dragen, moet het de betreffende instantie daarvan tijdig op de hoogte stellen. Doet het dat niet, dan is het bestuur aansprakelijk voor de afdracht.

Ook dit wordt gezien als onbehoorlijk bestuur, en zo zijn er meer gevallen.

De commissarissen

De statuten kunnen bepalen dat er één of meer commissarissen zullen zijn. Tot de Raad van Commissarissen kunnen alleen natuurlijke personen behoren.

Het is de taak van de commissarissen toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en haar onderneming. Ook het adviseren van het bestuur behoort tot de taak van de commissarissen.

Indien commissarissen hun taak verwaarlozen, kunnen zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.

Commissarissen zijn bevoegd bestuurders te schorsen tenzij de statuten anders bepalen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De hoogste macht in de besloten vennootschap berust bij de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

De Algemene Vergadering:

 • Benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen;
 • Wijzigt de statuten;
 • Besluit tot de uitgifte van nieuwe aandelen;
 • Is belast met het goedkeuren van de jaarrekening;
 • Kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Vergadering gehouden.

Alleen aandeelhouders hebben daarin stemrecht.